Home » Struktur Kepengurusan

Struktur Kepengurusan


STRUKTUR ORGANISASI PASCASARJANA UIN RADEN INTAN LAMPUNG
Periode 2019- 2022

Direktur : Prof. Dr. Idham Kholid, M.Ag
Wakil Direktur : Dr. H. Jamal Fakhri, M.Ag

Hukum Ekonomi Syari’ah (S2)
Ketua Prodi : Dr. Yusuf Baihaqi, MA
Sekretaris : Sucipto, S.Ag., M.Ag

Kasubag Tata Usaha : Supriyadi, S.Sos
Staf Keuangan :
1.  Riyadhul Mubarochah, M.Kom.I
2.  Hj. Siti Afifah, S.Sos
3.  Lisayanti, SE

Staf Akademik
1.  Hj. Nurjanah, S.Ps.I
2.  Bani Sdr, S.Kom
3.  Drs. Asyuro Sobri
4.  Rusmalina, S.Pd
5.  M. Arif Rahman, S.Kom., M.T.I

Staf Perpustakaan
1.  Rita Juwita, S.I.Kom
2.  Memunah, S.Sos.I